Договор № 36/3/3130083 от 05.08.2013 г.

Наименование на проекта: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местно природно и културно наследство“

Ид. № 36/3/3130083

УРН: 426939

Договор № 36/3/3130083 от 05.08.2013 г.

Наименование на кандидата

Община Белово

Приоритетна област

приоритет 1 отСМРСъздаване на нови възможности за заетост чрез разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини, на базата на разнообразяването на туристическия продукт и интегрирането на земеделските, агроекологичните и  неземеделските икономически дейности към него

цел 1: разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт

 мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Белово, община Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

190 084,68лв.

Финансиране от СМР

160 963,26 лв.

Основна цел на проекта

Да се промотира природното и културно наследство на Община Белово чрез обновяване на посетителската база и туристическа инфраструктура в Община Белово.

Специфични цели

    подобряване на икономическите и социални условия в селските райони;

   развитието на интегриран селски туризъм;

   разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   Основен ремонт на покривни работи и фасади

    Вертикална планировка и почистване на помещения и пренареждане на експозициите

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

– Основен ремонт на покривното пространство

– Пълно обновяване на входните и площни пространства в двора на сградта;

– почистване на помещения в сградата и пренареждане на експозицията с възможност за посещение;

След осъществяването на проекта и извършването на всички планувани дейности ще бъдат постигнати основната и конкретните цели:

основен ремонт на покривни и подпокривни пространства и придаване на нов облик, позволяващ по-добро представяне и експониране на културно- историческото наследство на Община Белово,

– Реализирането на проекта ще допринесе за чувствително увеличаване на привлекателността на Общината както за местното, така и за приходящото население.


Снимки от изпълнен проект:

DSC03273