Договор № 36/3/3210095 от 04.07.2013 г.

Наименование на проекта: ,,Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ град Белово чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“

Ид. № 36/3/3210095

УРН: 426939

Договор № 36/3/3210095 от 04.07.2013 г.

Наименование на кандидата

Община Белово

Приоритетна област

приоритет 2 от СМР,,Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея

под цел 2: Развитие на услуги, свързани с използването на комуникационни и информационни технологии, социална и културна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и разширяването на туристическата зона. 

мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Белово, общ. Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

157 637,63лв.

Одобрена субсидия

104 061,94 лв.

Основна цел на проекта

Цел на проектното предложение е да се подобри и модeрнизира сградния фонд на читалище «Св. Св. Кирил и Методий» в гр. Белово , като важен фактор за пълноценен и разнообразен културен живот в община Белово и с това да се постигне подобряване достъпа на населението на селските райони до културни услуги

Специфични цели

 – подобряване на енергийната ефективност на общинската културна сграда, използвана за предоставяне на обществени услуги, чрез инвестиция в основен ремонт и подмяна на отоплителната инсталация;

– Благоустрояване на културната инфраструктура в читалище «Св. Св. Кирил и Методий» в гр. Белово;

– Повишаване на енергийната ефективност;

– Използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници;

– Увеличаване броя на участиците в културния живот на община Белово, включително и от групите в неравностойно положение.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

 – Подобряване на ЕЕ на общинската сграда на читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ чрез основен ремонт на отоплителна инсталация

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

– изграждане на децентрализирана отоплителна котелна централа, базирана на високоефективен топлоизточник оползотворяващ дървесна биомаса във вид на дървесни пелети и гарантиране на необходимия топлиннен комфорт на обитателите на сградата съгласно климатичните условия на района и предназначението на обектите, гарантира микроклимат в помещенията съгласно изискванията за нормализирано състояние на сградите според нормативните изисквания на Наредба № 18/12.11.2004г. за енергийните характеристики на обектите;

 – Намаляване на Консумацията и разходите на електроенергия за отопление на сградата на читалището;

– замяна на използваната за отопление и битова гореща вода горивна компонента (нафта) с дървесна биомаса във вид на дървесен чипс и дървесни пелети, с оглед реализация на енергийно ефективно, икономично и екологично чисто отопление в сгради публична собственост;

– използване на възможностите за използване на дървесната биомаса за намаляване енергийната зависимост на Република България посредством инвестиране в ефективни и екологични технологии за производство на топлинна енергия;

– намаляване на замърсяването върху околната среда; – използване на алтернативни решения при топлоснабдяването на значими сгради, като читалища, болници, административни сгради и др.


Снимки от изпълнен проект:

DSC02861 DSC02878 DSC02879