Публична покана №9010108/11.12.2012 г.

Публична покана № 9010108

Заглавна страница

Пълно описание на обекта на поръчката

Условия и указания към участниците за изготвяне на оферта

Техническа спецификация

Административни сведения за участника – Образец № 1

Декларация за запознаване с условията – Образец № 2

Ценово предложение – Образец №3

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, от ЗОП – Образец № 5

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.2, от ЗОП – Образец № 6

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5, от ЗОП – Образец № 7

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец № 8

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец № 9

Декларация – Образец № 10

Проекто – договор

 

 

Съобщение за класиране на офертите, подадени от участниците по Публична покана по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: Извършване на Секторен анализ „Възможности за развитие на алтернативен туризъм на територията на МИГ с оглед разнообразяване на СПА-продукта на същата“. Услугата вллючва издаване на брошура с доклад от анализа.

 

 

                                         СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, чрез Публична покана с изх. № 5 от 11.12.2012 г., публикувана на Портала на обществени поръчки  на АОП, уникален № 9010108 от 11.12.2012 г. и в раздел „Профил на купувача“  с предмет Извършване на Секторен анализ „Възможности за развитие на алтернативен туризъм на територията на МИГ с оглед разнообразяване на СПА-продукта на същата“. Услугата вллючва издаване на брошура с доклад от анализа и утвърден от Възложителя Протокол от 19.12.2012 г. , изготвен съгласно чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП  от Длъжностни лица по смисъла на чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, определени със Заповед № 50/11.12.2012 г. на Председателя на УС на МИГ, съобщаваме класирането на допуснатите участници:

1.      Агенция за социално – икономически анализи ООД