Публична покана № 9009899/07.12.2012 г.

Публична покана № 9009899

Заглавна страница

Пълно описание на обекта на поръчката

Условия и указания към участниците за изготвяне на оферта

Техническа спецификация

Административни сведения за участника – Образец 1

Декларация за запознаване с условията – Образец 2

Ценово предложение – Образец 3

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 4

Декларация за липса на обстоятелства по чл 47, ал. 1, от ЗОП – Образец 5

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – Образец 6

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец 7

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 8

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 9

Декларация – Образец 10

Декларация – Образец 11

Проекто – договор

 

Съобщение за класиране на офертите, подадени от участниците по Публична покана по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: Организиране на обучение  натема „Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на СМР“

 

 

                                         СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, чрез Публична покана с изх. № 4 от 07.12.2012 г., публикувана на Портала на обществени поръчки  на АОП, уникален № 9009899 от 07.12.2012 г. и в раздел „Профил на купувача“  с предмет Организиране на обучение  на тема „Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на СМР“ и утвърден от Възложителя Протокол от 15.12.2012 г. , изготвен съгласно чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП  от Длъжностни лица по смисъла на чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, определени със Заповед № 48/06.12.2012 г. на Председателя на УС на МИГ, съобщаваме класирането на допуснатите участници:

  1.  Ем Ди Ай Инженеринг ЕООД
  2.  СНЦ „АИРИ – Силистра“