Публична покана 9008803/16.11.2012 г.

Покана стр. 1

Покана стр. 2

Покана стр. 3

Заглавна страница

Пълно описание на обекта на поръчката

Условия и указания към участниците за изготвяне на офертата

Техническа спецификация

Административни сведения за участника – Образец Ν 1

Декларация за запознаване с условията – Образец Ν 2

Ценово предложение

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец Ν 4

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Образец Ν 5

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – Образец Ν 6

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец Ν 7

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – ОБразец Ν 8

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец Ν 9

Декларация – образец Ν 10

Декларация – образец Ν 11

Проекто – договор

 

Съобщение за класиране на офертите, подадени от участниците по Публична покана по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: Организиране и провеждане на обучение на местни лидери на тема: „Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по СМР“

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, чрез Публична покана с изх. № 3 от 16.11.2012 г., публикувана на Портала на обществени поръчки  на АОП, уникален № 9008803 от 16.11.2012 г. и в раздел „Профил на купувача“  с предмет Организиране и провеждане на обучение на местни лидери на тема: „Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по СМР“ и утвърден от Възложителя Протокол от 28.11.2012 г. , изготвен съгласно чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП  от Длъжностни лица по смисъла на чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, определени със Заповед № 45/16.11.2012 г. на Председателя на УС на МИГ, съобщаваме класирането на допуснатите участници:

      1. Проект сървиз ЕООД

     2. Ем Ди Ай Инженеринг ЕООД