Публична покана № 9007333/10.10.2012 г.

Публична покана 9007333

Заглавна страница

Пълно описание на обекта на обществената поръчка

Указания за участници

Техническа спецификация

Административни сведения

Декларация Образец № 2

Ценово предложение

Техническо предложение

Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Декларация по чл. 47 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП

Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 8 от ЗОП

Декларация по чл 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП

Декларация Образец № 10

Декларация Образец № 11

Проекто-договор

 

Съобщение за класиране на офертите, подадени от участниците по Публична покана по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: Организиране и провеждане на „Регионален форум Лидер“ – за района около Пазарджик за изграждане на регионална мрежа и повишаване активността на МИГ-а

 

                                         СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, чрез Публична покана с изх. № 2 от 10.10.2012 г., публикувана на Портала на обществени поръчки  на АОП, уникален № 9007333 от 10.10.2012 г. и в раздел „Профил на купувача“  с предмет „Организиране и провеждане на „Регионален форум Лидер“ – за района около Пазарджик за изграждане на регионална мрежа и повишаване активността на МИГ-а“ и утвърден от Възложителя Протокол от 18.10.2012 г. , изготвен съгласно чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП  от Длъжностни лица по смисъла на чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, определени със Заповед № 43/08.10.2012 г. на Председателя на УС на МИГ, съобщаваме класирането на допуснатите участници:

1.      ЕТ „РОДОПИ ТУРИСТ – МАРИЯ ГОЛОМЕХОВА“