Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.1.1 в гр.Септември на 28.03.2022г.

На 28.03.2022г. в гр. Септември, НЧ „Будители – 2004г.“ от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001 – 19.593 „МИГ Белово, Септември, Велинград“  –  инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. от сттратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бяха включени практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектни предложения, допустимост на разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка, на което присъстваха 14 души. Разделени по полов признак, това са  9 жени и 5 мъже. Това са представители на публичен и нестопански сектор.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒