Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Септември на 23.02.2022г.

На 23.02.2022г. от 10:00 до 12:00 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.592 в гр. Септември, НЧ „Будители – 2004г.“., на което присъстваха 10 души. Разделени по полов признак, това са 10 жени. Това са представители на публичен и нестопански сектор.

По време на информационната среща  присъстващите бяха запознати с:

  • допълнително одобрените средства предвидени за финансиране на проектни предложения по мерките от Стратегия за ВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
  • Предоставяне на условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.592;
  • Настъпили промени в Условията за кандидатстване по отношение на финансовите параметри за минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и срок за изпълнение на проектите;
  • Стъпките за изготвяне на документите, които се подават на етап кандидатстване, като се обърна специално внимание и на специфични документи за проект, включващ строително – монтажни работи, строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация;
  • Критериите за подбор на проекти;
  • Реда за подаване и прием на проектни предложения;

Началния и крайния срок за подаване на проектните предложения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒