Видеоклип за дейността на МИГ

Клип за реализирането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград“ и подхода Лидер.

Представяме Ви проектите на “Минерали-М” ООД, “Дейзи мебел” ООД, “Хемус” ООД, “Бултес” ООД и НЧ “Серафим Янакиев Червенко – 1933”  по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмен период 2014-2020г. по трите прилаганите от МИГ програми – Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.