Успешно изпълнен проект на ОНЧ “Св.Св. Кирил и Методий – 1905”

ОНЧ “Св. Св. Кирил и Методий – 1905” успешно изпълни всички дейности заложени в проект “Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорна музикално-танцова постановка “Бабинден във Велинград”.

С утвърдена, по договор  №BG06RDNP001-19.031-0001-C01 от ПРСР, приоритетни оси “Подкрепа за местно развитие по LEADER” по  Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, безвъзмезднна финасова подкрепа са изработени 58 носии и сценични костюми,  40 чифта скърпини и цървули, отпечатани са и информационни брошури,  всички свързани с представянето  на сценично – танцова постановка “Бабинден във Велинград”.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

ЛИНК КЪМ FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ОНЧ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1905” ⇒