Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение № 243/14.12.2021г. свиква Общо събрание на Сдружението на 20.01.2022 г. от 14.00ч. – гр. Белово, ул. „Орфей”  2А – голяма заседателна зала – сградата на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, при

Дневен ред:

  1. Обобщен годишен доклад за 2021г., включващ:

1)         Годишен финансов отчет за 2021 г.

2)         Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната календарна година, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.

3)         Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развитие на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г.

  1. Отпадане от членство в Общото събрание на основание чл.12, ал.3, т.2 от Устава на МИГ – неплатен членски внос

Всички писмени материали, свързани с Дневния ред на ОС, ще бъдат качени на сайта на СНЦ МИГ Белово, Септември, Велинград на 10.01.2022г.

Към поканата ⇒

Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. ⇒

Индикатори към годишен доклад ⇒

Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. ⇒