Първи изпълнен проект от ПСРС 2014-2020г. и 19-и успешно приключен проект от СВОМР

МИГ – Белово, Септември, Велинград може да се похвали с първия успешно изпълнен проект от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансиран от ПРСР 2014-2020г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Това е и деветнадесетият поред реализиран проект към СВОМР за периода 2014-2020г.

На 11.11.2021г. на официална церемония се откри новата сграда на Народно читалище “СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933”, село СИМЕОНОВЕЦ, резултат от успешната реализация на проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище “Серафим Янакиев Червенко 1933”, Номер от ИСУН BG06RDNP001-19.124-0003-C03. Проектът е одобрен и финансиран по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и стартира на 28.02.2020г.

Проект BG06RDNP001-19.124-0003-C03 по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  доведе до изграждане на капацитет и смелост в читалище “СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933” и доведе до подаване на второ проектно предложение BG06RDNP001-19.031-0003-C01 по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” за Изработване на народни носии за група за автентични песни към Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко – 1933“, село Симеоновец.

ВИЖ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ И СНИМКИ ОТ ПРОЕКТА ⇒