Съобщение за проведено обучение на 20.10.2021г.

На 20.10.2021. от 09:30 до 16:30 часа бе проведено еднодневно обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление 160 на МС“ в гр. Велинград, хотел „Елбрус“, на което присъстваха 21 души.

Бяха представени:

 • същността на ПМС 160 от 01 юли 2016г.;
 • общите принципи при избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.;
 • видовете процедури за определяне на изпълнител;
 • процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му;
 • стъпките за провеждане на процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.;
 1. Изготвяне на документация – какво включва документацията и правилата при нейното изготвяне;
 2. Публикуване на поканата – минималната информация, която трябва да съдържа публичната покана и правилата при публикуване на поканата;
 3. Назначаване на оценители;
 4. Отваряне, разглеждане и класиране на офертите – последователност на процеса;
 5. Изготвяне на протокол от работата на оценителите и утвърждаване от бенефициента;
 6. Уведомяване на кандидатите – задължения на бенефициента и срокове;
 7. Извършване на проверка за липса на обстоятелства по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ – изискуеми документи от класирания кандидат;
 8. Сключване на договор;
 9. Изпълнение на договора.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒