ДФЗ публикува “Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020” с указания към изпълнението на договори за БФП

Ръководството има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на
конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни
права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово
изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ (накратко договора).

Оперативното ръководството описва процедурите, които трябва да бъдат
приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора за
безвъзмездна финансова помощ, и се отнася до:

Основни стъпки за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова
помощ;
Изменения в договорите за безвъзмездна финансова помощ;
Спазване на условията на договора за безвъзмездна финансова помощ;
Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите за безвъзмездна
финансова помощ;
Комуникация със съответните институции;
Съответствие с правилата за визуализация;
Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на
договори с изпълнители;
Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията
по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
Установяване на нередности.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒

ЛИНК КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ⇒