ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “ОТО МЕБЕЛ” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, финансирано от  СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА ⇒