Подписване на административен договор

На 22.03.2021 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0006-C01/22.03.2021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с бенефициент ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

В срок от 12 месеца бенефициентът следва да изпълни проект: „Закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР ОДК Велинград“.