Подписване на административен договор

На 04.03.2021 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с реализация на проект “Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград” по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бенефициент „ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“.