ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на ОБЩИНА БЕЛОВО, по процедура BG05M9OP001-2.017 МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирано от  СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА ⇒