ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Заря – 2000” ЕАД, по процедура № BG16RFOP002-2.020 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Мярка 2.2 на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА ⇒