Съобщение за проведено ОС

На 22.01.2021г. от 14:00 часа в голяма заседателна зала НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ /гр. Белово, ул. „Орфей” № 2А/, където е и офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград се проведе Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности за 2020г., включващ:

1.1. Годишен финансов отчет за 2020г.

1.2. Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната календарна година, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.

1.3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развитие на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г.

1.4. Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за представяне в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

Съобщение за проведено ОС ⇒