Сключен анекс към договор с НЧ “Серафим Янакиев Червенко-1933г”

На 07.12.2020 г. в гр. Пазарджик между Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” и НЧ “Серафим Янакиев Червенко -1933“ се подписа Анекс № BG06RDNP001-19.031-0003-C02 към Договор № BG06RDNP001-19.031-0003-C01 от 09.07.2020 г. за предоставяне на финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933 Г.” с.Симеоновец от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград от ПРСР 2014-2020.

След проведена и съгласувана процедура по ЗОП бенефициента има избран изпълнител на дейностите по проекта, който е вписан в анекса.

Предстои изпълнение и отчитане на проекта.