Проведено заседание на ОС на МИГ

На 18.09.2020г. в гр. Белово се проведе Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за приемане на проекто бюджет за планирани дейности и разходи за 2021 година на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.