Подписване на административен договор

На 02.09.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.127-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с бенефициент „ОБЩИНА БЕЛОВО“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒