Проведено обучение за изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР в гр.Белово

На 07.08.2020г. в гр. Белово МИГ Белово, Септември, Велинград проведе обучение по Стратегията за водено от общностите местно развитие на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020г.“. Обучението е част от планираните дейности за 2020 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода ВОМР. За участие в обучението бяха поканени всички кандидати с подадени проектни предложения и всички бенефициенти с подписани договори към СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград и ПРСР през програмен период 2014-2020г., местни лидери и заинтересовани лица.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒