Подписване на административен договор

На 10.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.124-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бенефициент „ОБЩИНА БЕЛОВО“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒