Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933 Г.” с.Симеоновец.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒