Подписване на административен договор

На 09.07.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0006-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА – 1929” – с. Бошуля.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒