Подписване на административен договор

На 01.07.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905”.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒