Подписване на административен договор

На 23.06.2020 г. се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0007-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент „ОБЩИНА БЕЛОВО“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒