Подписване на административен договор

На 23.06.2020 г. в офиса на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ се подписа договор № BG06RDNP001-19.031-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции” с бенефициент Народно читалище „Александър Пипонков-Чапай – 1938г.“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒