Съобщение

На 04.06.2020г. екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград по покана на „Деви“ ЕООД присъства на периодична среща с представители на целевите групи в Център „Равен старт“, който е част от изпълнението на дейност 5 „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги – Направление III“ по договор №  BG05M9OP001-2.021-0001-C02.

Дейността включва създаване на Център „Равен старт“, който ще предоставя услуги като социални, правни и здравни консултации. Коментираните теми са свързани със здравен статус и основни права на пациента; осигурителни права при придобито увреждане, болничен, майчинство и др.; задължителни профилактични прегледи; превенция на социалното изключване; семейно планиране и планирана раждаемост; социални права и отговорност на гражданите; социални и здравни облекчения за лица в риск; клинични пътеки и доплащания; информиране и консултиране по въпросите свързани с пенсионирането; социални доплащания и права.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒