Съобщение на УО на ОПРЧР

Уважаеми бенефициенти,

 Обученията по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, какъвто е ЕСФ, съ-финансиращ ОПРЧР, са вече разрешени със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-268 от 15.05.2020 г.

 Днес, 20.05.2020г., министърът на здравеопазването е издал актуална заповед, с която можете да се запознаете на:  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/zapoved-rd-01-272-20052020.pdf.

 Всички дейности по проектите, финансирани от ОПРЧР следва да се изпълняват при спазване на всички действащи противоепидемични мерки. Моля също да се запознаете с Указанията на УО на ОПРЧР на: https://esf.bg/ukazanija-na-uo-na-oprchr-za-izpalnenie-na-proektite-v-uslovijata-na-izvanredna-epidemichna-obstanovka/