Съобщение

Поради усложнената епидемична обстановка, следствие от бързото разпространяване на коронавирус /COVID-19/ и необходимостта от спешни противоепидемични мерки за опазване здравето на населението и справяне н неблагоприятното въздействие върху редица сектори и предприятия, които не могат да функционират или са със силно намалена икономическа активност, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ реши да приложи частично отнемане на свободните средства в рамките на одобрените Стратегии за ВОМР с МИГ. Частичното отнемане на средства от одобрените Стратегии няма да се прилага за мерки, по които към момента има отворени приеми за набиране на проектни предложения,, които са в процес на оценка, договаряне или в изпълнение.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК