Съобщение

Относно пренасочване на финансов ресурс от мерките за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие с финансиране от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.