Съобщение за отваряне на процедура по ОПИК

МИГ Белово, Септември, Велинград информира всички заинтересовани лица от територията на МИГ, че от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои отварянето на процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.