Покана за ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение № 206 от 23.04.2020г. на УС на МИГ взето с Протокол № 113/23.04.2020г., свиква Общо събрание на Сдружението на 26.05.2020г. от 14.00ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/.

Дневен ред:

Точка 1 – Промяна в членовете на Общото събрание на МИГ – приемане на нови членове, освобождаване на членове

Точка 2 – Промяна на членовете на Управителният съвет на МИГ

Точка 3 – Текущи