Указание на УО на ОП”РЧР”

Указания и препоръки на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 във връзка с инзвънредното положение, обявено на 13.03.2020г.