Съобщение

 

МИГ – Белово, Септември, Велинград ИНФОРМИРА бенефициентите със сключени договори по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, че на интернет страницата на ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ е публикувана Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, налична на следния адрес: https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/.