Проведено обучение на членовете на Управленски съвет и Общ.събрание на сдружението

На 17 и 18.12.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград проведе двудневно обучение за членовете на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението. След подписването на Споразумение за Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. МИГ Белово, Септември, Велинград активно работи по изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие.На проведеното обучение бяха представени реализираните приеми по всички мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие с общ бюджет 7 313 745,00лв.По време на обучението бяха представени постъпилите проектни предложения, резултатите от извършените оценки и напредъка в изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие, както и предизвикателствата пред МИГ Белово, Септември, Велинград.