Съобщение за проведено ОС

На 24.09.2019 г. от 16:30 часа в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” № 2А/ – голяма заседателна зала се проведе Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
Проведено беше гласуване по постъпили заявления за освобождаване от членство в Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград на Вера Савова – гр. Белово, СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември и НЧ „Отец Паисий – 1893“ – гр. Велинград. Освободените членове бяха заменени от „Мил дар – 71“ ЕООД – гр. Белово, СРКО “Пролетно хоро” – гр. Велинград и НЧ „Възраждане – 1926“ – Карабунар.
Прие се бюджет за 2020 г. в изпълнение на наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.