Съобщение по Мярка 21

 На 03.09.2019г. МИГ Белово, Септември, Велинград подписа първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Сключеният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Бенефициент е Народно читалище „Възраждане-1926“ – Карабунар.