Покана за ОС

За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 24.09.2019г. от 16.30ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала.
Дневен ред:
1. Промяна на членове на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград на основание подадени заявления.
2. Приемане на проектобюджет за 2020г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
3. Текущи

Управителен съвет
на МИГ – Белово, Септември, Велинград