Обява трети прием по мярка 6.4.1

Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград – ТРЕТИ ПРИЕМ

Ви информираме, че поради предстояща промяна в нормативната уредба и необходимост от промяна в Условията за кандидатстване по процедурата, периодът за прием ще бъде:

Начален срок: 12.08.2019г. Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 24.09.2019г. 17.00 часа.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg