Съобщение относно проекти предложения по Мярка 2.3

На 18.06.2019 г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден свързан с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M9OP001-2.044 по Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на НПО, училища и общинска администрация от територията на МИГ.
Презентирани бяха условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020. Проведени бяха лични консултации с потенциални бенефициенти.