Покана за участие в информационна среща по мярка 1.7

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Наименование Изтегли
Покана – 06/01/2019 Изтегли
Програма – 06/01/2019 Изтегли