Покана за участие в информационна среща по мярка 4.2.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG06RDNP001-19.152 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

            Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 08.01.2019г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 4А , заседателна зала на Общински съвет Белово от 10:30 часа.