Съобщение

На 16.11.2018г. от 10:30 часа в заседателна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.021 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите ”, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.
На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.