Съобщение

           Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 18.10.2018г. в Конферентна зала на хотел Елбрус.
ОИЦ – Пазарджик представи условията за кандидатстване с проектни предложения за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по ПРСР, и процедура “Насърчаване на предприемачеството” по ОПИК.
МИГ – Белово, Септември, Велинград презентира на присъстващите мерките от Стратегия за водено от общностите мастно развитие по които има отворен прием на проектни предложения или предстои такъв до края на 2018г. На срещата присъстваха представители на бизнеса, читалища и неправителствени организации от територията на МИГ.