Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

         Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 16.11.2018г. в град Белово, ул. „Орфей“ № 2А  от 10:30 часа.