Обява

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ Целта на настоящата процедура е насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за устойчив.

КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ⇒